1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb v internetovém projektu www.salexpander.com.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového projektu je společnost SALEXPANDER a.s, IČO: 04469011, Spisová značka:   B 21006 vedená u Městského soudu v Praze, Den zápisu: 15. října 2015, sídlo: Lotosová 662/11, Radošovice, 251 01 Říčany. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

 1. Vymezení pojmů

Obchodní zástupce: společnost Salexpander a.s.

Zájemce či Zastoupený: zákazník objednávající služby společnosti Salexpander a.s.

Logistický partner: společnost, kterou Salexpander a.s. doporučí Zájemci (Zastoupenému) pro kompletní provedení logistických i dalších služeb

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Obchodní zástupce se na základě této smlouvy zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zastoupený měl příležitost prodat své zboží a služby s využitím know-how Salexpanderu a jeho napojení na logistické partnery.
 2. Rozsah služeb a cena služeb, kterou si finálně domluví logistický partner se zastoupeným (například nadstandardní služby mimo logistiku typu skladování, přebalování zboží, speciální expedice, opatření zboží manuály v příslušných jazycích EU, svoz vráceného zboží apod.), se vyjednává přes společnost Salexpander jako exkluzívního a autorizovaného prostředníka a zprostředkovatele, ale kontrakt na tyto služby bude vždy uzavřen mezi logistickým partnerem a zastoupeným napřímo.
 3. Obchodní zástupce nebude oprávněn uzavírat jménem zastoupeného s třetími osobami kupní či jiné smlouvy na dodávky Zboží či Služeb prodávaného zastoupeným, činit jejich změny nebo je rušit nebo uzavírat jménem zastoupeného dohody o cenách či dodávkách Zboží, které by měly povahu právního úkonu a byly by pro zastoupeného právně závazné vůči třetím osobám.
 4. Zastoupený ručí za to, že jeho zboží plně splňuje veškeré podmínky a normy pro prodej v EU, Spojených Arabských Emirátech a případně dalších lokacích, do kterých budou logističtí partneři společnosti Salexpander zboží Zastoupeného expedovat a dopravovat. V případě porušení tohoto článku ručí Zastoupený za případné škody v plném rozsahu jak logistickému partnerovi, tak Salexpanderu s tím, že je Zastoupený vědom, že mohl pokazit dobré obchodní jméno společnosti Salexpander u dotčeného logistického partnera a způsobit tím újmu či ušlý zisk s důsledky z toho vyplývajícími.
 5. Zastoupený ručí za to, že kvalita, úplnost a pravdivost veškerých dat, která předává logistickým partnerům v rámci spolupráce, odpovídá domluvě mezi logistickým partnerem a zastoupeným s tím, že chyby v datech či jejich přenosech jsou plně v zodpovědnosti zastoupeného se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
 6. Zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci úplatu za podmínek dohodnutých v článku 5 této smlouvy (dále jen „provize“) a to vždy včas a bez zbytečného prodlení v rámci domluvy zmíněné v těchto Všeobecných podmínkách.

 

 1. Doba trvání spolupráce a možnosti jejího ukončení
 1. Spolupráce (vyplývající z těchto daných Všeobecných podmínek) se uzavírá na dobu neurčitou s platností od jejího uzavření souhlasem Zájemce či Zastoupeného a nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasu se Všeobecnými podmínkami buď na webu www.salexpander.com, případně komunikací s autorizovaným zástupcem společnosti Salexpander, případně podpisem smlouvy za předpokladu domluvy na dalších dodatečných službách viz čl. 5.3.
 2. Spolupráce trvá do ukončení jakékoli spolupráce mezi zástupcem a logistickým partnerem, kterého přivedla ke spolupráci společnost Salexpander. Toto se vztahuje rovněž na veškeré dceřinné společnosti zájemce nebo společnosti účelově založené s cílem obejít povinnost zájemce k vyplacení domluvené provize, stejně tak jako na obnovení spolupráce v případě jejího dočasného přerušení.
 3. Spolupráce může zaniknout dohodou smluvních stran, jejíž podmínkou je vzájemné vyrovnání (vyhotovené písemně formou dodatku k této smlouvě).
 4. V případě řádného neplacení závazků zastoupeného vůči společnosti Salexpander, vyhrazuje Salexpander své pohledávky vůči zastoupeným jednostranně započíst na straně logistického partnera, přes něhož probíhá dodávka zboží zákazníkům a fakturace včetně smluvní pokuty, která bude činit penále ve výši na trhu obvyklé.

 

 1. Provize a platební podmínky
 1. Provize společnosti Salexpander bude vyplácena jednou měsíčně po uplynutí daného kalendářního měsíce dle nakonfigurovaných a vybraných služeb.
 2. Zájemce se zavazuje zpřístupnit Obchodnímu zástupci veškeré dokumenty, související s fakturací obchodů pro účely kontroly.
 3. Pokud se Zájemce rozhodne uzavřít individuální smlouvu mimo balíčková řešení, budou provize i obchodní podmínky ošetřeny separátní smlouvou.

 

 1. Utajení obchodních informací a vzájemná ochrana autorských práv
 1. Zájemce i Zástupce se zavazují nejednat proti zájmům druhé strany, jakož i třetích stran, které jsou předmětem spolupráce a zejména nejednat s cílem převzít kontakty, obchodní či logistické know-how toho druhého či vyhnout se placení sjednané provize či jinak poškodit obchodní zájmy a jméno druhé strany.
 2. Obě strany se zavazují k naprosté mlčenlivosti o jakýchkoli detailech této smlouvy a způsobu vzájemné spolupráce jak se společností Salexpander, tak i způsobu a formě spolupráce s logistickými partnery.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud nebylo v těchto Všeobecných podmínkách dohodnuto jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení platných zákonů v ČR a předpisů souvisejících.
 2. Smluvní strany prohlašují, že si tyto Všeobecné podmínky přečetly a plně rozumí jejich rozsahu.